Organizace
Mateřská škola Mířkov, příspěvková organizace

Organizace mateřské školy

 1. Děti se přijímají do MŠ od 6:30 do 8:15 hodin. Pokud se domluví rodiče s učitelkou, lze přivést dítě dle potřeby rodiny.
 2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce v šatně.
 3. Dítě vyzvedávají rodiče, nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá.
 4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci, v zájmu ostatních dětí!
 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!
 6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit do 8.00 hod daného dne, kdy dítě nenavštíví MŠ.
 8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné.
 9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady (měsíční úplata)
 10. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně účastnit.
 12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě)
 13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte když:
  • Dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy.
  • Zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné.
  • Ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte
  • Je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
 14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
 15. Tyto informace jsou vyvěšené v šatně MŠ.
školní řád

Organizace provozu

06:30 - 08:45scházení se dětí, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce
08:45 - 09:15svačina
09:15 - 09:45plnění činností rozvíjejících smyslové, manipulačně - technické, tělesné, estetické a mravní stránky osobnosti dítěte (záměrné i spontánní učení ve skupinách, společně i individuálně)
09:45 - 11:30pobyt venku s využíváním zejména pohybových aktivit dětí, spontánní hry, vnímání krás okolí…
11:30 - 14:00oběd, odpočinek a relaxace dětí, nadstandardní aktivity (pro předškoláky) po relaxační části „ Metoda dobrého startu“
14:00 - 16:00odpolední hry a zájmové činnosti

Platby v MŠ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
děti 3-5 let210,- Kč
předškolní děti0,- Kč
STRAVNÉ
děti 3-6 let40,- Kč
děti 7 let43,- Kč
Částka za úplatu se platí v příslušném měsíci.
Částka za stravné se platí pouze za projedené dny, dle pobytu dítěte v MŠ.
Obě částky se platí v hotovosti. nahoru
webmaster